Oppdatering Disputasavvikling i høst MED

Kjære alle,

Se nedenfor mht disputas. Doktorander som ønsker å gjennomføre disputas med inntil 20 personer til stede må altså melde dette til Daniel og dessuten følge alle punktene som står nedenfor.
Mht oppnevning av smittevernvakt på selve disputasen, vil jeg foreslå at man oppnevner en person i fagområdet (fast eller midlertidig ansatt). Ansvarlig for oppnevning av person kan gjerne være veileder ved IGS. Har dere noen spørsmål knyttet til dette, er det bare å ta kontakt.
Guri


Vi har stor forståelse for at det er ønskelig med publikum på disputaser da dette er den dagen kandidatene kan få vist frem hva de har jobbet med så lenge. Vi har derfor jobbet iherdig for å få til en prøveordning som vi håper kan ivareta både de tekniske utfordringene ved digital gjennomføring av disputas og smittevernhensyn.

Etter dialog med instituttene ønsker nå fakultetet å åpne for en løsning der inntil 20 personer kan være til stede i egnet UiB-lokale under prøveforelesning og disputas. Dette kan kun skje etter avtale med instituttet og under forutsetning av at smittevernregler overholdes. Kandidater som ønsker en slik løsning, må ta kontakt med ph.d.-kontakt ved sitt institutt så snart som mulig. Det er kandidatens ansvar å melde inn deltakerlister med telefonnummer til instituttet senest 2 dager før disputasen. Dersom deltakerlister ikke blir meldt inn, kan ikke publikum bli sluppet inn i lokalet.

Ved avtale om fysisk disputas må instituttledelsen sørge for at det er en smittevernvakt til stede i lokalet under hele arrangementet. Smittevernvakten har ansvar for adgangskontroll opp mot deltakerlisten, desinfisering av kontaktflater før og etter bruk og at alle tilstedeværende følger regler om å holde avstand før, under og etter disputas. Smittevernvakten kan for eksempel være en fra kandidatens forskningsgruppe eller en innleid ekstrahjelp.

Under doktorgradsprøven vil ph.d.-kontaktene ved instituttene prioritere det digitale arrangementet da dette utgjør grunnlaget for bedømmelsen. Ph.d.-kontakt ved instituttet vil derfor ikke være fysisk til stede, men vil være tilgjengelig digitalt og legge til rette for testing og gjennomføring.

For øvrig gjelder følgende:

– Heldigital disputas er fortsatt anbefalt. Med heldigitalt menes en løsning der alle involverte, inkludert kandidaten disputerer fra sitt eget hjem eller kontor (med privat eller UiB-utstyr).
– Alle som har en aktiv rolle i disputasen må delta i testing i god tid på forhånd, med det utstyret og i det rommet de skal oppholde seg på selve disputasen. Alle som har en aktiv rolle under disputasen må gjøre seg godt kjent med utstyret gjennom testingen.
– IT-assistent vil være fysisk til stede (så lenge de ikke må være i karantene e.l). Dette bestilles via UiB-hjelp.
– Zoom webinar er den anbefalte løsningen fra UiB sentralt.
– Det blir dessverre ikke anledning til å invitere flere enn 20 personer totalt inn i disputaslokalet selv om størrelsen på rommet skulle tilsi at det er mulig.

Merk at når det gjelder publikumsadgang kan det komme endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg.